บริการเพื่อการจดทะเบียนบริษัท

สำหรับบริการจดทะเบียนนั้นมีชื่อทางภาษาอังกฤษเต็ม ๆ ว่าBusiness Registration เป็นอีกหนึ่งบริการที่ทางเราเปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน เป็นบริการที่ลูกค้าค่อนข้างให้การตอบรับที่ดีมาก บริการนี้จะประกอบไปด้วยรายละเอียดงาน ได้แก่ การจดทะเบียนเพื่อการจัดตั้งเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกเลิกทะเบียนที่เป็นทะเบียนมูลค่าเพิ่ม, ทำการขึ้นทะเบียนด้านประกันสังคม , ทำการจดทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อขอใบอนุญาตทำโรงงานหรือเพื่อขอใบอนุญาตสำหรับการส่งเสริมทางด้านการลงทุน , ทำการจดทะเบียน ทำการขอใหม่ ทำการต่ออายุ ทำการเปลี่ยนแปลงส่วนของใบวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าว, ทำการจดทะเบียนส่วนของอาหารและยา เป็นต้น
สำหรับขั้นตอนของการดำเนินการจัดตั้งรูปแบบ “บริษัทจำกัด” คือ จะเริ่มจากการจองชื่อบริษัทเป็นอันดับแรกจากนั้นก็จะเข้าสู่การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิเสร็จแล้วก็จะส่งหนังสือเพื่อการนัดประชุมและทำการจัดตั้งบริษัทขึ้นมา เมื่อทำการจัดตั้งเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นการขอบัตรประจำตัวเพื่อการเสียภาษีอากรของทางบริษัทและทำการจดทะเบียนรูปแบบของภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป
หลักฐานสำคัญเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดตั้งบริษัท อาทิเช่น ชื่อบริษัท , เงินทุนสำหรับการจดทะเบียน เงินทุนของตัวผู้ถือหุ้นที่แสดงรายละเอียดของยอดผู้ถือหุ้นของแต่ละคนว่าขณะนั้นถือหุ้นคนละเท่าใดของตัวเงินทุนที่มีทั้งหมด , สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสำหรับเป็นสำนักงานของบริษัทจำนวน 3 ฉบับ , วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อการดำเนินการประกอบธุรกิจ , แสดงตราสำคัญของตัวธุรกิจ , สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชนของตัวผู้ก่อตั้งทั้ง 3 คน คนละ 1 ชุด(แบบนี้ให้ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังมาให้ครบ) พร้อมทั้งให้ทางเจ้าตัวลงชื่อรับรองในสำเนาเพื่อรับรองว่าสำเนานั้นถูกต้องจริง

Leave a Reply