สำหรับการตรวจสอบภายในนั้นวัตถุประสงค์หลักของการตรวจสอบ ก็คือ เพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกับส่วนงบการเงินรายปีตามรูปแบบที่ควรจะเป็น ตามแบบที่ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านบัญชี, เพื่อเป็นการให้ข้อเสนอเกี่ยวกับจุดบกพร่องทางการดำเนินงานของระบบบัญชีที่สามารถส่งผลให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้ในอนาคต , เพื่อควบคุมระบบภายในและหลักทางด้านบัญชี , เพื่อเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นการแก้ปัญหาหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานรวมถึงเรื่องของการทุจริตที่เกิดจากพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เองก็ตาม สำหรับวิธีการตรวจสอบนั้นจะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกัน คือ ส่วนที่หนึ่ง คือ เรื่องของการวางแผน ส่วนนี้ทางเราจะทำการศึกษาเกี่ยวกับระบบการดำเนินงานของทางบริษัทเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้น […]