มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริการตรวจสอบภายในของทางเรากันดีกว่า!!!!

สำหรับการตรวจสอบภายในนั้นวัตถุประสงค์หลักของการตรวจสอบ ก็คือ เพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกับส่วนงบการเงินรายปีตามรูปแบบที่ควรจะเป็น ตามแบบที่ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านบัญชี, เพื่อเป็นการให้ข้อเสนอเกี่ยวกับจุดบกพร่องทางการดำเนินงานของระบบบัญชีที่สามารถส่งผลให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้ในอนาคต , เพื่อควบคุมระบบภายในและหลักทางด้านบัญชี , เพื่อเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นการแก้ปัญหาหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานรวมถึงเรื่องของการทุจริตที่เกิดจากพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เองก็ตาม สำหรับวิธีการตรวจสอบนั้นจะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกัน คือ
ส่วนที่หนึ่ง คือ เรื่องของการวางแผน ส่วนนี้ทางเราจะทำการศึกษาเกี่ยวกับระบบการดำเนินงานของทางบริษัทเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้น , ออกแบบส่วนของแผนตรวจสอบและเรื่องของช่วงเวลาในการดำเนินงานเพื่อการตรวจสอบ , วางแผนเรื่องของกำลังคนที่ต้องใช้เพื่อการดำเนินงาน , ทำการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางด้านบัญชีและการปฏิบัติงานด้านบัญชีของตัวบริษัทซึ่งอาศัยการสอบถามจากทางพนักงานพร้อมทั้งทดสอบส่วนของเอกสารและสมุดบัญชีให้เป็นไปอย่างถูกต้องร่วมด้วย
ส่วนที่สอง คือ การดำเนินการตรวจสอบในช่วงปลายปี ส่วนนี้จะเป็นการดำเนินการทดสอบรายการต่าง ๆ ของทางบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องของความเหมาะสมและความถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินอีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยตัวผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้วนั่นเอง วิธีการทดสอบก็จะเป็นการเลือกใช้หลักฐานที่ได้จากทางบริษัทและจากทางบุคคลภายนอกมาใช้ในการประเมิน นอกจากนี้ยังคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับทางฝ่ายบริหารในเรื่องของปัญหาที่พบเจอจากการตรวจสอบขั้นตอนท้ายสุดและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหาและการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

Leave a Reply